REMÉNY-HANG

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János 3:16)

bible.gif.png

AZ EVANGÉLIUMOK TITKAIRÓL

 

„...ÉS BOLDOG, AKI ÉNBENNEM MEG NEM BOTRÁNKOZIK"

 

Dombi Ferenc, a HANG KÖNYVÉNEK írómédiuma szól párbeszéd-sugalmazásáltal.**

I. rész

Kérdező: Testvérem, Feri bácsi! Köszönjük Istennek és Neked, hogy az általad lejegyzett HANG tanítások birtokosai lehetünk, mely páratlan e világban. Te azért, hogy E könyvek napvilágot láthassanak, vállaltad a kicsinységet, kiszolgáltatottságot és üldöztetést éppúgy, mint Jézus Krisztus.  MEGÉRTE! Aki valami nagy-nagy JÓBAN részesül, és szívének szándékát az adás uralja, igyekszik azt megosztani másokkal. Az EVANGÉLIUMOK és a HANG KÖNYVE által, a létező legnagyobb, legtöbb jóban részesült az ember, amit csak megkaphat itt a földi létében. Te is erről tettél tanúságot életedben - életeddel - Testvérem.

A HANG, a HANG írójáról és a médiumításról:

**Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ? Miért csak egy kiváltságos pap hallhatja a HANG-ot? /Beszélgethet Istennel/

A HANG: „Kedves Barátom!

Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató (Mt 5;45), hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit te „kiváltságos" jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig a mokaszinjában. Én azt mondtam: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!" (Mt 7; 1). Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz fedél a feje fölött.  Naponta több órát tölt leveleitek megválaszolásával, nyugdíjas lelkészként a faluban rábízott feladatot ellátja, előadásokat tart szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága miatt kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled foglalkozni. Nem azért írattam ezt le neked, hogy sajnáld, hanem, hogy meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül, és teszi elviselhetővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetlenebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Lk 9; 24).

Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg vagy egyetlen személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítványomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (Jn 16; 7). Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig kialakult egy - a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei a gyermekét séta alkalmával akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigységből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott.

Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szobájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, ablakot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre, és a zenekarhoz minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfogadására, a jónak a még jobbért való elhagyására. Hogy mennyire fontosnak tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak, az is mutatja, hogy a HANG első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát, melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishitűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom. Ehhez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy kérdést Nekem, az első - építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe jut, Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondírozásod alkot vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis megtanulod érezni, hogy nem a sajátod, úgy került, úgy jutott eszedbe. Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben el kell mélyülnöd, és mi az, amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megvalósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked aznap.

Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem életedben. Szíved szemeit jobban ki kell nyitnod, hitednek erősödnie kell. Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég madarai tanyáznak benne (Mk 4;31). Tőled különösen nagy fát várok.

Megáldalak SZERETETEM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"  /HANG 25/2524./  

 

***Kérdező: MA IS VAN KINYILATKOZTATÁS? /Üzenet az ÉGIEKTŐL/

1. Jézussal a magánkinyilatkoztatás kora lejárt! Nem? 2. A magánkinyilatkoztatásokat miért nem azok kapják, akikre vonatkozik? 3. A katolikus egyház hitét tanítja a HANG?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Istenben nincs változás! Még árnyéka sincs a változandóságnak (Jakab 1; 17)! Ez azt jelenti, hogy Istennél semmi nem zárult le annak következtében, hogy bizonyos egyházi intézmények vezetői valamit lezártnak jelentenek ki. Én, Jézus, elmondtam nektek, hogy mindent átadtam, amit az Atyától kaptam (János 15; 15), de elmondtam azt is, hogy még sok mondanivalóm volna, amit nem bírnátok elviselni, de majd elküldöm a Szentlelket, s Ő tovább tanít benneteket (János 16; 12-13).

Ígéretem alapján szavaimból azt kell következtetnetek, hogy csupán magjában kaptatok meg mindent Tőlem, és nem kifejtettségében. A Szentlélek az Általam hintett magokat kifejti az idő fonalán egészen az idők végéig, de tanítása nem kerülhet szembe azzal a tanításommal, amit az evangéliumaimban felismerhettek.

Az, aki tanításomban a hangsúlyt arra teszi, és azt látja lényegnek, amit ti tükör által homályban láttok, az éppen a lényeg mellett megy el, mint ahogy el is ment minden intézményes egyház a lényeg mellett olyankor, amikor különböző hitvallású felebarátaitokat máglyákon égettetek el, törtetek kerékbe, zártatok börtönbe, ítéltetek halálra, száműzetésre, stb.

2. Amit te magán-kinyilatkoztatásnak nevezel, az a köztudatban teljesen pontatlan tartalmat hordoz. Igen, mert kivétel nélkül minden ember részesül magán-kinyilatkoztatásban olyankor, amikor lelkiismeretének hangjára figyel. A lelkiismeret szava Isten szava bennetek. Ez a szószerinti magán-kinyilatkoztatás.

Amikor valakinek olyan szerepet adok, hogy lelkiismerete karizmává minősül, vagyis megtisztítom, fölerősítem mások javára, akkor igenis legtöbbször nemcsak egy emberhez szólok Lelkem által, hanem sok emberhez azáltal a médium által, akit Lelkem erre a szerepre kiválasztott.

3. A HANG-könyvek írója az egyike azoknak, akik a legtisztábban képviselik a KATOLIKUS tanítást ma országotokban. Én, Jézus, nem engedem, hogy hitvitákba bonyolódjék, pedig alkatilag nagyon hajlamos erre, s néha át is lépi az Általam megengedett határt. Ilyenkor nem a szeretet és béke, hanem a szeretetlenség és békétlenség légkörét szenvedi. Ilyenkor igazán csak ő tudja, hogy milyen lelki szenvedéseket kell szenvednie! Így ő is, amit nem tanul meg szavaim által, azt szenvedésből tanulja meg! Így nevelem őt, hogy a hangsúlyt arra az erkölcsi magatartásra tegye, amelyben főszerepe van ennek a kijelentésemnek: "Szeressétek inkább ellenségeiteket" (Lukács 6; 35)! E kijelentésem, sajnos, minden felekezetben hangsúlyárnyékba került, pedig ennél lényegesebb mondanivalóm nincs, nem is volt és nem is lesz soha! Csak azok a médiumaim hitelesek, akik ezt hirdetik. Aki nem ezt hirdeti - lehet az akár a római pápa -, az nem hiteles médiumom!

Ha fenti szavaimat megértetted, akkor mindent megértettél. Ha nem értetted meg, akkor nem értettél meg semmit!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"  /HANG 17/1693./

 

**Kérdező: A Bibliában nincs utalás a médiumokról...

HANG:" Kedves Barátom!  A Bibliában gyakran van szó médiumításról ... Péter az Atya médiuma volt, amikor megvallotta, hogy Én ki vagyok /Máté 16; 17/. Sajnos apostolaim voltak negatív médiumok is /Lukács 9; 55/. ...

...szeretettel figyelmeztetlek, hogy ne tégy felelőtlen kijelentéseket! ..., hogy „...a Bibliában ezekről nem találtam utalást". Az ilyen felelőtlen kijelentés árt! Akadályozza saját és esetleg mások szellemi fejlődését is Velem kapcsolatban."  /HANG 11/959./

**Kérdező: A HANG alakjában úgy szól Jézus, mint az apostolok által?

HANG: „A HANG által bizonyos értelemben úgy szólok, mint az apostolok által szóltam, bizonyos értelemben pedig sokkal jobban szólok. Úgy szólok abban az értelemben, hogy az apostolok által mondottakkal nem kerülhetek ellentétbe. Jobban szólok olyan értelemben, hogy bizonyos tanítási MAGOKAT jobban kifejtek a ma élő emberek értelmi képességének megfelelően. Ez természetes, mivel fejlődő lények vagytok. Nagy baj lenne, ha ma is azon a szellemi fejlődési szinten lennétek, mint voltatok kétezer évvel ezelőtt." /HANG 11/959./

Urunk akkor is vállalta volna a földi poklot, ha csak egyetlen ember megmentésére lenne esély. Köszönöm Istennek, hogy lehettem egy a sok közül, akik életében fordulópontot, mérföldkövet jelentett az EV. és a HANG tanítása. Egy boldogtalan, nyomorult emberből válhattam boldog- békés, megelégített emberré, mert E tanítások megértették velem, mi földi életünk célja, értelme, mi a SZERETET LÉNYEGE: hogy nem az a szeretet boldogít, amit kapunk, hanem csakis az, amit ADUNK.* 

EZ IGAZSÁGOT befogadva, már képessé tett az Úr elvárások nélkül szemlélni e világ dolgait, elvárások nélkül fogadni emberi kapcsolataim és hálát adni minden nehézségért, megpróbáltatásért, melyek megtanítottak arra, hogy a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozatvállalás ezen a planétán. /*A csillaggal jelölt gondolatokra EVANGÉLIUMI és HANG hivatkozások az írás végén találhatók/

Kérlek Testvérem - immár égi tapasztalatoddal is -, segíts nekünk ismét, adj gondolatokat, hogy tisztábban megérthessük, megláthassuk a földre szállt Isten - a SZERETET: JÉZUS KRISZTUS AKARATÁT.

HANG: „Emberek! Testvéreim!

Mindazoknak, akik olvassák e sorokat, akár hitetlenek, akár hívőnek vallják magukat, így mindjárt az elején, feltennék két kérdést, és kérem, hogy mielőtt folytatná az olvasást, őszintén válaszoljon magának:

1. Voltál-e már boldog?

Igen                            Nem

2. Ha igen, akkor ezt a boldogságot akkor is őrizni tudtad-e, amikor egy igen nehéz helyzetbe kerültél, őrizni tudnád-e, ha pl. egy természeti katasztrófa elvenne mindent, és mindenkit ki kedves volt számodra?

Igen                              Nem

- Ha az első kérdésedre nem a válaszod, akkor nyilván a másodikra is, bár szeretnél már igennel válaszolni, mert az igény, hogy boldog légy, ott ÉL BENNED, ott él minden emberben;

- Ha mindkét kérdésre igen a válaszod, akkor tudod - tudjuk, miért fogod tovább olvasni ez írást.

- Ha az első kérdésre igen, a másodikra nem a válaszod, akkor kérlek, hogy végy egy mély lélegzetet és így olvasd végig e sorokat akkor is, ha olyan gondolatokra találsz, melyek teljesen idegennek, netán megbotránkoztatónak tűnnek majd első olvasatra: mert ha mélyebben elgondolkodsz rajtuk, és igényed, hogy minden ködösítés és mellébeszélés nélkül EGYÉRTELMŰEN megláthasd problémáid gyökerét, akkor ezt a KÖNYVEK KÖNYVÉBEN meg fogod találni!

Sokan tettek már szóban tanúságot az általuk megtalált Istenről úgy, hogy életvitelük, cselekedeteik nem tanúskodtak a SZERETETRŐL, azaz Istenről. De szabad-e, érdemes-e hinni annak, követni azt, aki a gyakorlatban nem bizonyítja, amiről beszél?! Lehet erre is válaszolni: igen - nem.

Elgondolkodtató már e példa kapcsán is, hogy akkor mit is ért az ember e szó: BOLDOGSÁG, alatt?! Boldoggá teheti-e, lehet-e boldog pl. attól az ember, amit nem tudhat, hogy melyik pillanatban fog elveszíteni, nem tudhatja, melyik pillanatban kell akár itt hagyni...

Kapott azonban az emberiség egy olyan ígéretet, mely minden kétséget kizáróan ÁLLÍTJA, hogy örökkön birtokolhatja a boldogságot, ha ANNAK feltételei szerint él: Máté 5; 3-10.

Az ember igyekszik megfejteni az anyagvilág és a lélek világának titkait. A tudósok által biztonsággal állított felfedezések csak idő kérdése és sorra dőlnek meg. Az anyag oldaláról indított evolúciós emberi lét kérdéseit pedig, sokan úgy fogadják el, hogy arra nincs is végleges bizonyíték...! Bizony, hiába keresi az emberi elme a válaszokat kérdéseire addig, amíg a SZÍVÉT KIKAPCSOLJA az EGÉSZből!  Mert EZ a motor képes egyedül arra, hogy hallgatva SZAVÁRA, megtalálja az ember a választ minden kérdésére, mely akadálya benső BÉKESSÉGÉNEK. S ha most megkérdezlek, hogy a boldogság után mi lenne a második kérésed, akkor bizton, a VILÁGBÉKÉT tartanád a legfontosabbnak, még akkor is, ha beteg vagy. Csak a gonosz szívű ember keresi a békétlenséget! Sokan imádkoznak a világbékéért, de nem gondolnak arra, hogy Isten nem varázsló! Nem adhat világbékét, nem adhat külső békét, ezt nem teremtette meg eddig sem, mert nem teremthette meg eddig sem: mert erőszakkal nem hatol be, nem hat egyetlen gonosz ember szívére sem. A SZERETET másik neve: SZABADSÁG!* Csak az találhat rá a boldogság VALÓDI tartalmára, aki az őszinte keresés szándékával áll a benne felmerülő kérdésekhez: az választ talál arra, hogy hol és hogyan találhatja meg AZT.   

Most az ÉG SEGÍTSÉGÉVEL, egy olyan füzért kaphatunk, mely azokat az ALAP fogalmakat tisztázza, melyek IRÁNYMUTATÁS minden jó szándékú, kereső embernek, az egyszerű látásban, a keresésben, élete problémáinak megoldásához. Amíg azonos fogalom alatt nem azonos tartalmat értünk, addig nem létezik még csak megértés sem, nem még egyetértés az emberek között; és sok az értetlenség. Ahhoz pedig, hogy tisztán értelmezhető legyen egy-egy fogalom, LE KELL ÁSNI A GYÖKEREKIG!  

Azok, akik nem hisznek a földön túli életben - Istenben -, ha megkérdezed, akkor két dologra fognak hivatkozni: 1. Ha létezne, nem engedné meg hogy ártatlanokkal - főleg gyermekekkel - történhessenek borzalmak, szenvedések. 2. Milyen isten az, aki szeretetről prédikál, és közben gyilkosságra szólít?! És IGAZUK VAN! Mert Isten a leggonoszabb gonosz lenne a világon, ha a szenvedések Tőle erednének! Csakhogy:

- egyrészt, attól még senki nem lett gonosz, vagy gyilkos, mert a nevében követnek el gaztetteket!!!, - másrészt, a gyilkosok is „ártatlan"-nak hitt gyermekekből lesznek...!!!

Vajon mindezekre gondoltál-e, olyankor, amikor Istent okoltad valamely nehéz helyzetben?! Lehet-e gonosz, önmagával meghasonlott /agyament/ az, aki egy ilyen TÖKÉLETES VILÁGOT teremtett?! Igaz, aki nem hiszi Isten létezését, az azt sem hiszi, hogy a világot Ő teremtette. Ám a világ le nem tagadható, s kell-e ennél nagyobb CSODA...?!   

Tény, hogy sokan vannak, akik a szeretetre szólító beszédükkel ellentétes magatartásukkal lejáratták, lejáratják Istent, de attól még senki nem lett gonosz, mert a nevében gonoszságot cselekedtek. Attól sem lesz gonosz senki, mert tiszteletben tartja mások szabadságát, s bár megtehetné, mégsem akadályozza meg rossz szándékuk cselekvését. MIÉRT? Mert a SZERETET másik neve SZABADSÁG! Nem szabadosság; szabadság!

- „Akik hatalmon vannak, azok sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem fogják tudni elviselni azokat az alattvalóikat, akikben nincs félelem. Csupán az eszközeik változnak ennek demonstrálására.

Küldtem és küldök olyan embereket hozzátok, akik jól tolmácsolják szeretet-akaratomat. Ezek azok, akiket ha hallgattok, akkor Engem hallgattok. Ezek az emberek nem szertartások által lesznek olyanok, hogy beszélni tudok belőlük, hanem a Velem való személyes kapcsolat által. Persze a szertartás nem akadály, csak éppen nélkülözhető. De még ez nem elég.

Mióta kezetekben van tanításom lényege az evangéliumok által, azóta tudnotok kell, hogy Én azzal soha sem kerülök ellentétbe." **/ HANG 1/9./  **"Istenben nincs változás...": Jakab levél 1; 17.

Sokan és sokféleképpen kaptak és kapnak ideátról tanításokat, ki-ki a maga tudati szintjének és lelki, szellemi beállítottságának megfelelően. Azonban, a lelki életben nincs megállás, aki nyitott a JOBB IRÁNYÁBAN, annak mindig ADOTT a lehetőség a szellemi fejlődésre*, mert Istenen soha semmi nem múlik, ami teremtményei boldog, MEGELÉGÍTETT életének kiteljesedését elősegítheti: „ISTEN SOHA NEM VÉTKEZIK MULASZTÁSSAL!" Minden, ami EZT akadályozni igyekszik, az csak az embertől származik! Ám Istent senki és semmi nem képes megakadályozni abban, hogy SZERETETÉT BETELJESÍTSE a VILÁGBAN, a TISZTA SZÍV SZÁNDÉKÁBAN.

Ha megkérdezel valakit, hogy mi számára a legfontosabb életében, akkor a boldogságot* fogja mondani mindaddig, míg nem szenvedett el valamilyen súlyos betegséget, vagy nagyon nehéz élethelyzetet. Aztán amikor ezek valamelyikén átesett, akkor már változik kívánsága, és csak azt tartja fontosnak, hogy akárhogy is van, csak beteg ne legyen. Igen, mert úgy gondolja az ember, hogy a boldogság legfőbb akadálya a körülmények nehézsége. Létezik azonban az ember számára sok-sok olyan TÜKÖR, melybe, ha bele merne nézni, akkor elszégyellné magát, és elkezdene másként gondolkodni. Ezen tükrök egyike azon súlyos beteg, vagy testi fogyatékossággal élő emberek, akik életvitelükkel tanúságot tesznek arról, hogy őket nem zavarják pozitív életszemléletükben testi korlátaik, mert épp ebben a helyzetben van, lett, lehetőségük a befelé figyelésre. Ezen aztán - jó esetben - csak elcsodálkoznak az őket hallgatók, de ennél tovább már nem jutnak: vajon hogyan lehetséges, hogy ezek az emberek derűsek békések, boldogok, a legnehezebb körülményekben is? És ugyan ez a példa adatott a világ legszegényebb helyein élők felől is: alig van mit enniük és mégis mosoly a tekintetük. Miért, hogyan lehetséges ez? Ezt kérdezi az ember. Kérdésében azonban csak eddig jut el, és már a válaszra nem figyel!  Mert TANÚSÁGUK mindig arról szól, hogy egyedül az Istenbe vetett HITÜK az oka ennek az ÉLET szemléletnek!

Van aztán a másik oldal, egy jogos, igen komoly érv, amit a hit ellen, Isten ellen hangoztatni lehet: ez a bigott, a fanatikus hit - vallások által okozott példa, mely Istenre hivatkozva, minden korban ellentéteket, viszályt szül, és lángba borítja a világot, elembertelenít. *

Vallás = megvallom hitemet. A kérdés csak az, hogy MILYEN HITRŐL tanúskodik - magatartásbeli - megvallásom: a SZERETET hitéről, vagy a FÉLELEM és ERŐSZAK hitéről?!  A terrorizmust a terroristákon kívül nincs ember, aki ne ítélné el. Azonban, ha mélyebben elgondolkodunk cselekedeteik gyökerén, megérthetjük, hogy még ők is többnyire jót akarnak a maguk nemében, AMIKOR a rájuk telepedő erőszak ellen, a szabadságukért harcolnak!* Csakhogy, fanatizmusuk - nemgondolkodásuk - miatt nem veszik, nem vehetik észre ŐK SEM, hogy az erőszak* ellen, ha erőszakkal lépnek fel, akkor ennek soha nem lesz vége. Nem, mert a gonosz erők mindenkor az erőszakból nyerik erejüket, és ahelyett, hogy gyengülnének, egyre erősebben képesek hatni a józan eszüket és lelkiismeretüket, szívüket kikapcsoló emberekre.  S itt válik a legnyilvánvalóbbá, hogy MINDEN ROSSZ, EGY ELRONTOTT JÓ! Bizony, a TÉVEDÉSBEN ÉLŐK okozzák a legtöbb bajt a világban!* A harcoló, az erőszakot alkalmazó  embereken, bármilyen erősnek is gondolják és hirdetik magukat, a FÉLELEM URALKODIK! És a tévhittel ellentétben, itt az egyik legősibb TITOK: mert a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a FÉLELEM!* A rosszat gyűlölni kell, de az embert SZERETNI! Szeretni pedig azt jelenti JÓT AKARNI: nem ártani, segíteni, MEGBOCSÁTANI, azt a jót akarni másnak, amit magamnak is szeretnék. Testvérei vagyunk egymásnak, Isten teremtményei, ezért minden gyilkosság TESTVÉRGYILKOSSÁG!  Nem az a bátor, aki fegyverrel kezében megtámadja a gyengébbet, vagy a védtelent, ezt egy óvodás is tudja! Bátor az, aki vasfegyver nélkül, a szeretet SZAVÁVAL képes kiállni a túlerővel szemben, akár egy hadsereg elé is az általa meglátott JÓÉRT!  

Ez a kétféle tükör már elég lehetőség kell legyen arra a gondolkodni hajlandó embernek, hogy valami itt nagyon nem stimmel a HIT terén. Az emberek általában egyféle hitről tudnak és ezért érthetetlen és távoltartó részükről a negatív példa, a pozitív pedig távoli mindaddig, míg maguk is át nem élnek egy olyan nehéz helyzetet, melyben már más megoldást nem látnak, csak a „SEGÍTS Istenem"-et. Mi akkor a valódi szempont a hit terén? Van-e többféle hit, és egyáltalán kinek, vagy miben higgyünk? A  fenti példa kapcsán nyilván eleve kétféle szemléletű hit létezik: melyeket, mint SPECIÁLIS és mint UNIVERZÁLIS hitet* nevezhetjük meg:

-SPECIÁLIS, a vallások hite: „...A vallás pedig egyenesen KÜLDETÉS annak igazolására, hogy bennetek élek /Lukács 24; 47-48./..."/HANG KÖNYVE 11/924./ Viszont az is igaz, hogy mindent, ami JÓ, azt el lehet rontani, így a vallást is, amikor bár Istenre, a SZERETETRE hivatkoznak, ám mégis az erőszakot, az URALKODÁST, a szeretetlenséget, képviselik!

EGYHÁZ= BENNEM ÉL AZ ISTEN, TEHÁT EGY HÁZBAN ÉLEK ISTENNEL! /János 14; 1-3./ Akik ÍGY ÉLNEK, akikben élhet az Isten, azok tartoznak KRISZTUS EGYHÁZÁHOZ. A VALÓDI EGYHÁZ tehát nem egy intézmény, hanem az ÉLŐ KAPCSOLAT ISTENNEL! Az a sok-sok ember, akiket megkereszteltek és így egy hivatalos egyházhoz tartozónak tudja magát, az még ettől nem biztos, hogy VALÓBAN KERESZTÉNY is!  „Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan magatartás által, amely az Én általam felkínált szeretés elfogadásának következménye. Azt szoktátok megkeresztelni, aki erre nyilvános ígéretet tesz Nekem, illetve aki nevében ezt az ígéretet valaki vállalja /gyermekkeresztelés/." /HANG KÖNYVE 8/681./ Lehet-e keresztény az, akit bár megkereszteltek, de békétlen, pletykás, durva, netán káromkodik is?! Bizony, a boldogtalan, és épp ezért békétlen keresztény fából vaskarika! Épp így hiába hordja nyakláncán valaki a keresztet, úgymond „megvallva Jézust". Igaz, Jézus azt mondja, hogy: aki nem keresztelkedik meg víztől és Lélektől, az nem megy be a mennyek országába, és aki nem vallja meg Őt az emberek előtt, az sem mehet be az Isten országába. /János 5; 3., Máté 10; 32-33./ Csakhogy mond mást is:  Nem az megy be, aki mondja: „Uram! Uram!", hanem aki meg is cselekszi az Atya akaratát /Máté 7; 21-23./; Az Istenhez tartozás EGÉSZ embert kíván, aki TELJES szívvel, lélekkel és elmével odaadottan éli a JÉZUSI szeretetet.  Az IGÉKből nem lehet kimazsolázni egy-egy tételt, és a többit árnyékba hagyni, mert ez  h a m i s í t á s !

- míg az UNIVERZÁLIS hit - mint neve is jelzi - az univerzum minden lakójára kiterjedőn vallja és ÉLI a SZERETET azon elvét, hogy: mindenki, aki embernek tudja magát, elemi kötelessége, sőt inkább természetes természete, hogy emberként szeressen MINDEN embert, hitre, fajra, nemre való hovatartozás nélkül, ugyanakkor megköveteli a maga számára is, hogy - mint Isten által teremtett lényt - őt is emberként kezeljék;

- aztán van a hitnek egy harmadik fajtája, az ÁLTALÁNOS, vagy GENERÁLIS hit, mely szerint mindenki hisz valamiben, aki pl. azt mondja, hogy ő nem hisz semmiben, az ebben hisz. Az pedig egy igen komoly kérdés az Isten létezését tagadók felé, hogy milyen alapon állíthatja valaki, hogy nincs Isten, míg nem tudja bizonyítani, hogy nincs?! Csak hiheti, hogy nincs, aki pedig, míg csak hisz, addig nem állíthat!

Mondhatod most, ha nem hiszed Isten létezését, hogy eszerint milyen alapon állítja az, aki hiszi Istent, hogy ő VAN, LÉTEZIK? Megmondom: minden jó szándékú ember, aki még nem jutott el a hit állapotáig, amikor egy nehéz helyzetbe kerül, kimondja a „JAJ ISTENEM SEGÍTS" varázsigét, és a segítség nem marad el! Nemcsak nem marad el, de TUDNI fogja az ember, hogy abban a helyzetben Isten, csakis Isten segített rajta! Erre szokás mondani, hogy egy zuhanó repülőn nincs meg nem tért ember. A baj csak az, hogy amint a tíz meggyógyított leprás emberből is csak egyetlen egy köszönte meg a gyógyulását Jézus Krisztusnak, így legtöbb ember igen hamar elfelejti, vagy később az Elhitető vele elhiteti, hogy csak véletlen volt a TALÁLKOZÁS. Aztán: mert ezen megtapasztalások KIZÁRÓLAG SZEMÉLYRE szóló KEGYELMI ADOMÁNYOK, ezért csak szóban tehet az ember tanúságot, mi jót kapott odaátról, de ember embernek kívülről nem bizonyíthatja Isten létezését. És az is igaz, hogy senki addig nem kaphat megtapasztalást Isten részéről, míg TAGADJA létezését. Valamit tagadni anélkül, hogy valaki biztosat tudna, ez olyan önellentmondás, mely eleve képtelenné teszi az ember LELKÉT a legalapvetőbb JÓZANSÁGRA, s így az Isten megnyilvánulásának felismerésére életében. Más dolog az, hogy valaki tagadja Isten létezését, vagy azt mondja: nem tudom, hogy létezik-e, mert még nem láttam. Csak „mellékesen" jegyzem meg, hogy a levegőt sem látjuk, még sem élnénk nélküle... Aztán van még egy érv, amit meg kell említeni az Istent tagadók felé: azon még nem gondolkodtak el, hogy tényleg lehetséges ennyi bolond a földön, akik között vannak olyanok is, akik életük árán sem tagadták meg hitüket?! Ezek mind hazudnának...?!

A HIT, mint képesség Isten LÉTEZÉSÉNEK megtapasztalására, ott VAN minden ember szellemi önmagában, de megnyilvánulása  függ a NYITOTT szemmel és szívvel járástól, a lelkiismeret és józan ész használatától, és a TERMÉSZETRE VALÓ GYERMEKI LÉLEKKEL RÁCSODÁLKOZÁSTÓL... Nem véletlen, hogy Jézus épp KICSINY gyermekeket állít a nagyokos felnőttek elé példaképül. Na, nem a gyermek infantilis voltáért, hanem azért a minden jóra vevő „antennájukért", a tanulékonyságukért, hogy soha nem szűnnek meg KÉRDEZNI, és szeretik környezetüket akkor is, ha ők ezt nem viszonozzák. /Márk 10; 14./

A HIT indulásban mindenkor egy olyan felismerés által kezdődik, melyet az Istentől kapott segítség megtapasztalása indít el, de ez csak a kezdet Isten létezésének bizonyságára. Ha ezek után az ember tovább KERES, akkor TALÁLNI fog: meg fogja találni a MINDEN KÉTSÉGET KIZÁRÓ TELJES BIZONYSÁGOT Isten létezését illetően, ha ott keresi, ahol Ő VALÓBAN VAN.

Mindenki abban hisz, amiért, akiért él, akire, amire rátette életét, ami, aki neki az istene: amitől boldogságát, boldogulását várja.* Lehet ez munka, sport, gyermek, szülő, hobby, barát, barátnő, bármi, bárki. És itt jön a bökkenő, mert idővel, sok-sok csalódás és fájdalom után kénytelen rájönni az ember, hogy mindezek nem tették őt boldoggá, legfeljebb ideiglenesen érezhette ezek által úgymond boldognak, netán „janinak" magát, vagyis egy szemfényvesztés az egész, mert a boldogság ígéretében és igézetében csupán a bódultság kék madarát hajszolta, akár egy életen át. Bizony, nem adhat örök értéket az, ami múlandó! Aki múlandótól várja boldogságát, az BÁLVÁNYT imád! Csak egy résnyit nyitott szemmel kellene járni az embernek ahhoz, hogy a más kárán tanulva felismerje: ami még senkinek nem sikerült az évezredek folyamán, az neki sem fog menni...

Kinek, miben higgyünk tehát? Hogyan igazodjunk el a sok-sok tanító és tanítás között?*

Hinni csak annak szabad, akit ISMERÜNK, és csakis TETTEI által ismerhető meg bárki is! Van VALAKI, van EGYETLEN VALAKI, aki tettei által MINDEN KÉTSÉGET KIZÁRÓAN BIZONYÍTOTTA, hogy minden körülmények között EMBER maradt, és EZÉRT érdemes BENNE BÍZNI és HINNI. EZ embernek neve: JÉZUS KRISZTUS, akiről épp egy pogány jelentette ki: „ÍMHOL az EMBER!"  /János 19; 5./ EZ az EMBER, az ISTEN-EMBER, azért „szállott" a földre, hogy megmutassa, bemutassa azt a REND-et az emberiség számára, mely az EGYEDÜLI LEHETŐSÉG számára BÉKESSÉGE, BOLDGDOGSÁGA, BOLDOGULÁSA megtalálására! Mert EGY a TANÍTÓ és EGY a PÁSZTOR! /Máté 7; 29.; János 10; 2-42./

Minden ember - aki tudatánál van - rendelkezik a JÓZAN GONDOLKODÁS adta lehetőséggel, és rendelkezik egy IRÁNYTŰVEL, a LELKIISMERETÉNEK HANGjával, melyek segítségével, ha használja ezen KEGYELMEKET, képes olyan döntéseket hozni, melyek alapjaiban JÓ VIZEKRE kormányozzák életét.  A baj ott kezdődik, amikor az ember kikapcsolja EZEN lehetőségeket és csupán az érzelmei diktálta vizeken evez... *

**Kérdező: MONDJ VALAMIT A BIZALOMRÓL!

HANG: „A bizalom nem lehet, nem szabad, hogy alapmagatartás legyen. Alapmagatartás a bizalmatlanság. Csak aki bizonyította, hogy érdemes benne bízni, abban szabad bízni. A  v a k o n bízás ostobaság. Mindenkiben annyira szabad tehát bízni, amennyire rászolgált. Még magam számára sem igényeltem soha olyan bizalmat, melynek jogosságát előzőleg meg ne alapoztam volna. Aki azt mondja, hogy ő vakon bízik Istenben, az nem mond igazat. Nem, mert csak azért bízik, mert már megtapasztalta, hogy érdemes bízni Benne. A vakon szó helyett jobb lenne, ha a  t e l j e s e n  szót használná. Így nem lenne félreérthető. Megáldalak SZERETETEM FÉNYÉVEL."  

Aki használja a józan eszét, eldöntheti magában, hogy kinek hisz: az embernek, vagy annak a SZERETETNEK, AKI TUDVA a földi LÉT Rá váró megalázó, borzalom körülményeit, mégis vállalta, hogy megmutathassa AZT az ÚT-at, melyet felvállalva, az ember véget vethet célt-tévesztett, - céltalan bolyongásának.

A HIT példái kapcsán elgondolkodhat az ember azon is, hogy a hit három formája közül melyikhez tartozott eddig. S ha úgy döntöttél, hogy JÓ annak hinni, aki példát adott SZERETETBŐL - AKI bár megtehette volna, hogy lefegyverzi ellenségeit, az élete árán sem bántott soha senkit -, hogy jobb Neki hinni, mint az embernek, vagy önmagadnak, akkor elindultál a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS ÚTJÁN*.

Amíg egy kabáton az ELSŐ GOMB* nincs a helyén, mert nem jól gombolták be azt, addig a többi sem kerülhet a helyére. Képzelj magad elé egy ilyen kabátot!  Épp így, az ember élete sem lehet a HELYÉN, és nem lehet boldog, míg az ELSŐ GOMB nincs jól begombolva. De mi is ez az első gomb az ember életére nézve?

Ha úgy döntöttél, hogy ezután csak annak hiszel, aki tetteivel is igazolja, hogy nemcsak beszél, hanem úgy is cselekszik, amint mondja, akkor egy következő lépésben azt kellene megtudni, hogy: vajon mi a különbség a között, hogy hiszünk valakiNEK, vagy hiszünk valakiBEN?* Ha hiszünk valakinek, akkor elhisszük azt, amit mond. Ha hiszünk valakiben, akkor annyira BÍZUNK benne, hogy amit mond, azt meg is cselekedjük. Megtesszük akár annak ellenére is, hogy tudjuk, cselekedetünk következménye nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz számunkra „szabad szombat", „vidám vasárnap".  Mégis vállaljuk, hogy rajtunk csattanjon az ostor, mert biztosak vagyunk abban, hogy akinek hittünk, az IGAZAT mondott, és az egyéni érdekeket, az ÖNZÉST félretéve, immár mindenki érdekében kell tennünk azt, amit meg kell tennünk, bármi is a következménye. Igaz, nem lesz szabad szombat és vidám vasárnap - mert a tanítvány sorsa nem lehet különb a Mesterénél -, ám lesz bőség a békességben, és MINDENben mi segítség a szeretetben való kiteljesedésben:

„...Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

HANEM, KERESSÉTK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT, ÉS AZ Ő IGAZSÁGÁT; ÉS EZEK MIND MEGADATNAK NÉKTEK.

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja." /Máté 6; 31-43./

Az, ki könnyű úttal kecsegtet, a múlandóval hiteget! Ám ami múlandó, soha meg nem adja mi ÖRÖKre VALÓ. Ki a múlandóra építi vágyát, múlandótól várja boldogságát, az homokra építi házát**: BÁLVÁNYIMÁDÓ! Nem csak a szobrok lehetnek bálványok - bár sokszor azok ezek is -, hanem MINDEN, amitől olyasmit vár az ember, amit az meg nem adhat. Ismét csak kell mondanom: résnyire kellene, hogy kinyissa az ember a szemét, hogy mindezek - a más kárán - világossá, egyértelművé válhassanak számára. Ahol nő a hiszékenység, ott gyengül a HIT.    **/Máté 7; 24-27./ 

Hol hát a baj? Vajon miért keresi az ember újra és újra ugyan ott azt, ahol eddig sem találhatta meg?!  A válasz egyszerű: mert nem hajlandó gondolkodni!

 CÉLBA csak akkor juthatunk, ha

- egyrészt VAN CÉLUNK,

- másrészt VAN IGAZ ÚT, ami a CÉLBA VISZ,

- harmadrészt VAN JÓ ÚTMUTATÓ, hogy le ne térhessünk, el ne tévedjünk a még ismeretlenségben.

Mert út az sok van, melyen ide-oda bolyong a békétlen - boldogtalan ember, de IGAZ ÚT CSAK EGYETLEN EGY VAN*: A VALÓDI SZERETET ÚTJA.  ERRŐL az ÚT-ról a világtörténelem folyamán, csak EGYETLEN EMBER beszélt úgy, hogy kijelentette, hogy KIJELENTHETTE: Ő az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET. /János 14; 6./ Ő, AKI a földreszállt ISTENFIÚ:

„...Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia?

Jézus pedig monda: Én vagyok."  /Márk 14; 61-62./

Talán nincs is ember a világon, aki ne hallott volna Istenről, Jézus nevéről, és nincs ember, aki ne hallott volna a TÍZPARANCSOLAT-ról. Sokan tudnak róla és talán még fel is tudják sorolni, de azt már csak kevesen tudják, hogy a SZERETET, a TISZTA erkölcsi élet ELSŐ GOMBJA a KÉT FŐ PARANCS:

 - I. az ember Isten iránti szeretete: Szeresd Istenedet mindeneknél jobban, és

 - II. az ember ember iránti szeretete: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat,

melyek EGYEK, azok szét nem választhatók, és e két FELTÉTEL MEGLÉPÉSÉTŐL függ az összes többi beteljesíthetősége:

I. Hiszem, hogy Isten JÓ, ezért hiszem, hogy MINDEN, ami jó, az Tőle származik: ezért igent mondok mindarra, amit lelkiismeretem és józan belátásom szerint jónak látok. Teszek így akkor is, ha külső kényszerhelyzetek vagy belső kényszergondolatok ettől el akarnak sodorni. Ezt a magatartást nevezzük ALAPALÁZATNAK, amikor Isten - szava - AZ ABSZOLÚT ELSŐ* ÉLETEMBEN. EGYETLEN TEKINTÉLY létezik számomra: ISTEN. Emberi szót csak akkor fogadok el hitelesnek, ha az megegyezik Isten szavával, de csupán tekintély alapján soha:

„Szabadságra vagy teremtve! Csak a szabadságban lehet Engem torzítástól mentesen megtalálni /2.Kor. 3; 17/. Nem azért kaptad az értelmedet, hogy mások gondolkodjanak helyetted! Természetesen azért sem, hogy te gondolkodj mások helyett. Hidd el, a tekintélyelv a legsilányabb elv az értelmes ember életében, ha lelki békéjét meg akarja találni. Még az Én szavaimat is csak akkor fogadd el, ha annak értelmét látod. Különben csupán ruha lesz rajtad, álarc, amely többet rejt el az igazságból, mint leleplez. A teljességhez hozzátartozik, hogy Én most nem a HIT ellen ágálok az ész érdekében, hanem az ellen, hogy értelmileg megalapozatlan hittel akarj játszani lelked húrjain, illetve, hogy másoknak erre felelőtlenül engedélyt adj." /HANG KÖNYVE 8/614./

Ahhoz viszont, hogy felismerhesse az ember, mi hiteles és mi nem, ahhoz tanulni szükséges, KÖZVETLENÜL - és nem másodkézből - ismerni kell az EVANGÉLIUMOK ÜZENETEIT: „Először is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bizony, drága Gyermekem, Én veletek vagyok különböző formákban minden nap, a világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok bennetek, ha a bennetek lévő „mikrofonom", lelkiismeretetek jól Rám hangolódik. A torz lelkiismereten keresztül is szólok, de az más, mint mikor karizmának mondhatjátok a bennetek megszólaló HANGomat. Akkor tudsz sikeresen szolgálni Engem, ha törekszel minél jobban megismerni tanításomat. Sajnos, legtöbb keresztény gyermekem e téren tévhitben él. Csak az képes Engem megismerni, aki ezt nem munkának fogja fel a sok közül, melyet el kell végeznie, hanem a legfőbb munkának, élete céljának és értelmének. Lélektani képtelenség Számomra, hogy valakiben akkor is tudjak helyesen szeretni, ha nem ismer jól Engem az illető. Az értelmi nyitottság és fogékonyság tehát nélkülözhetetlen. Engem csak az ismer meg jól, aki nem akar elbódulni semmiféle ködös misztifikálás által."    /HANG 6/429./

 

**Kérdező: HISZEK BENNED URAM!  Bennem élsz! Segíts és figyelmeztess!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 21
Heti: 46
Havi: 463
Össz.: 95 226

Látogatottság növelés
Oldal: Az Evangéliumok titkairól
REMÉNY-HANG - © 2008 - 2019 - remenyhang.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »