REMÉNY-HANG

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János 3:16)

Szűz Mária üzenetei

maria_jelenes.jpg

A Szűzanya medjugorjei felhívása:

Drága gyermekeim!

Személyes megtérésre hívlak titeket. Ez a ti időtök. Nélkületek a jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek nap-nap után az imán keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez!

427139_sorvalaszto.gif

Jelenések magyarázata


- Drága Mennyei Édesanyám, köszöntelek szeretettel!

Mit bízol ma rám?

- A JELENÉSEK magyarázatát. Erre szüksége van minden kereső vagy már megtért embernek. Egyrészt azért, mert e nélkül nem érthetitek meg a hit ”történelmének” változását, s a prófétálások értelmét sem. Másrészt azért, mert az újrafogalmazott tanítások nem jutnak még el minden emberhez. Igaz, hogy én is megkötöttem a kezeteket, de ez nem a fizikai létre, hanem a szellemire vonatkozott, miszerint akkor hozhatjátok ezeket nyilvánosságra, amikor engedélyt adok rá.

Mit jelent hát a JELENÉS? Ha elemzed a szót, egy JEL, amely azzal jár, hogy JELEN vagyok, Szent Fiammal és az Angyalokkal együtt, hisz mindig együtt - egységben munkálkodunk a Mennyei Atya aratásában, ahová titeket is meghívtunk. Ennek a JELENLÉTNEK a kifejeződése a JELENÉS, amely számotokra egy kissé misztikus formát öltött. Mindez azért, mert nem hisztek állandó és állapotszerű JELENLÉTÜNKBEN az életetekben. Sokan csak elhiszik, hogy van élet a földi léten túl is, de életüket nem adták át Istennek, nem mondtak egyértelmű IGENT, nem fogadták be Szent Fiamat és tanításait a szívükbe. Ezeket én is a szívembe véstem, majd mélyen elgondolkodtam rajtuk még földi létem alatt. Így tehát akkor én is Jézus tanítványa voltam – a hatalmas kegyelem mellett, hogy földi édesanyja is lehettem. S mivel én is szívembe fogadtam az IGÉT, amelyre IGENT mondtam, vállaltam a gondolkodás-átalakítást Jézus vezetésével, így válhattam a ti Mennyei Édesanyátokká. S Jézus mint lelki bölcsőtök Anyját adott néktek.

Ti földi emberek sokkal jobban hisztek a misztikus csodákban, mint Jézus egyszerű, érthető magyarázatában: „hozzád megyünk, s lakóhelyet veszünk nálad” /János 14: 23./, azaz állandóan JELEN leszünk az életedben, JELT adva segítjük életed, kapcsolataid rendezését, a szeretet útján járásodat.

Én engedélyt kaptam a TESTILEG LÁTHATÓ MEGJELENÉSRE is, hogy ez által is figyelmeztethesselek és vezethesselek titeket Jézus követésére, a jézusi úton járásra. MEGJELENÉSEIM eleinte váratlanok, meglepők és csodálatosak voltak, a hitetlenek számára főképpen. Aztán kialakult a rend, a szabályosság: ekkor már szinte „tanfolyamokon” vettek részt Velem a látnokok, akik látták is JELENLÉTEM, s továbbították üzeneteim. Gondoljatok például Medjugorjére, ahol hetente tanítottam gyermekeimet. Az volt a feladatom, hogy alázatra, irgalomra, békességre, szeretetre intsem őket, megtérésre, gondolkodás-átalakításra, megbocsátásra, egymás segítésére: Szent Fiamhoz vezessem őket.

Alig vannak, akik hiszik a szívükben élő SZERETET JELENLÉTÉT, mert nem ismerik fel, hogy belül minden megvan, amit Szent Fiam hirdetett az Isten országáról, hisz a SZENTLÉLEK TEMPLOMAI VAGYTOK! Miért nem hiszitek, fogjátok már ezt föl végre?!

A hitetlenkedők vagy kételkedők, „sántikálók” kedvéért JELENEK meg időnként, hogy alkalmuk legyen a megtapasztalt LÁTHATÓ VALÓSÁGOMON keresztül elgondolkodni, s a „meghökkentő” – fölrázó élmény útján Jézust választani a mammon világa helyett. A világ minden fontos táját bejárván így segítek terelgetni a bárányokat Én is az EGY akolba. Hátha a JELENÉSEK fölrázzák a megkeményedett szívűeket álmaikból, ezért történnek a JELENÉSEK a Föld különböző tájain.

Boldogok, akik nem látnak, s mégis hisznek! Ők fogékonyak arra az isteni energiára, amely a zarándokhelyeken, bizonyos templomokban és beimádkozott helyeken érzékelhető.

Igyekezzetek tehát, hogy JELENÉSEMET igazi JELENLÉT követhesse a szívetekben, amely állapotszerű, és nem személyválogató.

Így legyetek JELEN ti is a hit útján a jézusi SZENT életet képviselve minden rászoruló életében, akár jó szóra, figyelemre, tanításra vagy egy darab kenyérre szorul rá. Csak így tudtok JELET adni: a szeretet JELENLÉTÉRŐL tanúságot téve minden napon, az idők végezetéig. Jézussal járva: cselekedve, szeretve, az Ő JELENLÉTÉT megélve, mindörökké.

ÁMEN.

- Köszönöm a tanítást. Hála és dicsőség!

- Köszönöm, hogy követtétek hívásom!

Mária

2010. április 24.

Médium: Deák Éva Mária
Kontroll: Szné Halász Judit

427139_sorvalaszto.gif

TITKOK magyarázata


1. Mért titkok a titkok? Titkok-e a titkok?!

2. Máriát megismerni a Maga VALÓSÁGÁBAN

Drága Anyánk, Názáreti Mária!

- Köszöntelek teljes szívvel! Kérlek, adj számunkra gondolat-ébresztő szavakat a Te jelenéseidről.

- Gyermekeim!

Nem az vagyok - Én sem, Fiam Jézus sem -, akinek a vallásos emberek nagytöbbsége fantáziájában keres! A Rólam alkotott kép igen szomorítja szívemet. Épp ezért voltam kénytelen TITOK-ként bízni gyermek látnokaimra a világ számára szóló üzeneteimet mindaddig, míg a körülmények lehetővé nem tették nyilvánosságra-hozatalukat. Kellett, hogy legyenek olyan tanítványai Fiamnak, akik szellemileg is képesek tanúságot tenni, okos érvekkel alátámasztani a titokként átadott, ám egyáltalán nem titok üzeneteimet. Egy titok, csak addig titok, míg nincs aki megfejtse. Az életetekre nézve pedig megkaptátok MINDEN TITKOK KULCSÁT, JÉZUS személyében, aki kijelentette: „Néktek adatott tudni, az Isten országának titkait!" Hiába azonban a KULCS, ha nem ragadja meg valaki, és nem akarja kinyitni Vele a „titkos zárat"...

Mi ideát, mindent megteszünk azért, hogy aki keres, az meg is találja földi élete értelmét, mert a boldogtalan keresztény fából vaskarika!  Ezért adott Engem is Fiam nektek, hogy használjátok fel E kapcsolat lehetőségét az ismeretek minél teljesebb megszerzésére. Sajnos, a szellemi restségben élők megelégszenek a Rólunk való ismeret közvetett alkalmaival, így elmulasztják a közvetlen, személyes kapcsolat felvételét és építését, az EGYETLEN ÚT lehetőségét üdvösségük érdekében. Erre most, egy talán utolsó alkalmat nyújtunk azok által, akik merték felvállalni a gondolkodásuk átalakítását - megújulását, az EVANGÉLUMOKRA ALAPOZVA. Új BORT, csak ÚJ TÖMLŐBE ajánlatos tölteni! Ezen utolsó BÉKE-IDŐKBEN is, csak azokra tudunk odafigyelni és segíteni, akik szavainkat komolyan veszik, fontosnak tartják, mert belátták, hogy „egyedül nem megy..."

Jelenéseim alatt, mindenkor az egyéni szív- BÉKÉRE hívtam és hívom fel a figyelmet. Ti legtöbben, sajnos nagy dolgokat vártok, pedig a SZERETET EGYSZERŰ, Isten ABSZOLÚT SZIMPLEX!

Nem élheti meg a békét szívetek, míg a megélhetés, politika, vallás és érzelmek irányítják életeteket, gondolkodásotokat. Gyermekeim, ezek mind-mind bálványok, míg ezektől várjátok boldogulásotokat.  A bálvány, soha nem adhatja meg azt, amit elvárnak tőle, ezért bálvány! S míg ezek határozzák meg napjaitokat, addig a TITKOK, titkok maradnak előttetek, és be nem juthattok az „ÍGÉRET FÖLDJÉRE". Míg nem veszitek h a l á l o s a n komolyan Fiam szavait: „Keressétek előbb Isten országát és az Ő IGAZSÁGÁT, s mindez megadatik néktek" /Máté 6; 33./, addig csak a halál árnyékában élhettek, akár szegényen, akár gazdagon!  

Kísérletet teszünk újból tehát, hogy megragadhassátok az alkalmat a TISZTA, BOLDOG ÉLET elnyerésére, hogy megérthessétek - ha akarjátok - Isten Országának titkait.

Jertek, járjuk együtt a Krisztus ÚT-ját!    

MEGÁLDALAK, ki olvasod e sorokat, hogy átélhesd JELENLÉTEM VALÓSÁGÁT!

Mária 

427139_sorvalaszto.gif


A MÉDIUMÍTÁSRÓL

/kontroll tanítvány gondolatai/


Ma, a XXI. században is sokan idegenkednek e szó hallatán. JOGOSAN! Jogosan, mert mint az élet minden területén, itt is sok az önző szemfényvesztő.

A józanul gondolkodó ember, mindaddig kételkedik, amíg értelmét megnyugtató választ nem talál a benne felmerülő kérdésekre, és sok bennünk a kérdés a földi lét dolgai felől.

 Ha pl. megkérdezik tőled, hogy létezik-e sötétség, akkor a válaszod nyilván: IGEN. Én is ezt mondtam volna /ha kérdeztek volna/, míg nem kaptam egy új gondolatot a HANG-tól, melyen elgondolkodva, el kellett fogadom annak igazságát, hogy:

 - SÖTÉTSÉG MÁRPEDIG NINCS, MERT A SÖTÉTSÉG A FÉNY HIÁNYA. Azt pedig már kimondták a tudósok is, hogy MINDEN, AMI CSAK ANYAGI LÉTEZIK, AZ MINDEN FÉNYBŐL VAN!

Aki pedig nem elégszik meg ezzel a TÉNNYEL, az még tovább gondolkodik: igen, de HONNAN van a FÉNY?! A választ tudjuk: a napból. De HONNAN van a nap? Mondják a tudósok azt is, hogy: az ősrobbanásból van minden látható. És mi robbant fel az ősrobbanáskor, HONNAN az ősrobbanás, ha valóban ez az élet keletkezésének egyik láncszeme? Mindezekre a kérdésekre, vagyis: HONNAN* jöttünk és HOVÁ megyünk, szíved, lelked és értelmed megnyugtató választ kaphatsz az EVANGÉLIUMOKBÓL a HANG tanításai által - HA AKAROD -, mely írások is csak SUGALMAZÁS, médiumítás útján jöhettek létre.   */János 8, 12, 14./

A láthatón túli világnak, vagyis ISTENNEK, négyféle megnyilatkozása, KINYILATKOZTATÁSA létezik: 

  • első a TEREMTÉS
  • második a SUGALMAZÁS: így szólt KEZDETTŐL, és  szól ma is a próféták által*
  • harmadik a MEGTESTESÜLÉS: Jézus, az ISTENFIÚ földre születése - EVANGÉLIUMOK
  • negyedik a SZÍNRŐL-SZÍNRE LÁTÁS, melyet a földi lét után élhetünk át.

*Istenben NINCS VÁLTOZÁS, NYOMA SINCS A VÁLTOZANDÓSÁGNAK /Jakab 1,17./, ezért hamisak a tanok, melyek azt hitetik el, hogy ma már nem szól hallható hangon Isten az emberhez!

- Aztán kaptam egy más gondolatot is, miszerint: „MINDEN ROSSZ, EGY ELRONTOTT JÓ"; s amíg az ember nem vállalja, hogy nyitott legyen a JOBBRA, addig konok gőgjében - „én már csak tudom, hogy mi a jó" - marad ott, ahol van. Leáll a lelki növekedésben.

A MÁRIA JELENÉSEK tanúi hallották, amint Ő szól hozzájuk, aztán beszélgettek. Ez a megtapasztalás azonban hihetetlennek tűnik azok számára, akik nem éltek még át hasonló helyzetet. Ha ez így is van, az már egy igen negatív megnyilvánulás, ha valaki kétségbe vonja egy másik ember szavahihetőségét anélkül, hogy előbb meggyőződött volna arról, igaz-e, amit mond.

A hiteles médium ismérvei legelsősorban, hogy:

- minden érdek nélkül teszi közkinccsé az általa megtapasztalt jót,

- az általa vett üzenetek alátámaszthatók az evangéliumokban található erkölcsi tanításokkal,

- a hiteles médium vállalja a „lemérettetést", tehát nem tartja magát tévedhetetlennek, vállalja a párbeszédet bárkivel, érvel, és nem minősít.

A HITELES médiumok által olyan ismeret birtokába juthat az ember, melyet máshogyan nem kaphat meg. Mindez ellenére, a médiumok nem csodabogarak, nem kiváltságos személyek, csupán egy feladatot teljesítenek. Amelyik médium többre tartja magát másoknál, az bizony, hamis médium.

Az alábbi három HANG levéllel szeretném megerősíteni az elmondottakat, és ajánlani a kételkedőknek, hogy ne fosszák meg magukat ettől a csodálatos lehetőségtől, hogy beszélgethetnek Istennel, az ÉGI lényekkel, akik mindent megtesznek amit csak megtehetnek, hogy könnyítsék földi életünket, ha engedjük. Mert bizony MINDEN EMBER MÉDIUM: mert lelkiismeretünk mikrofonján keresztül mindenkor MAGA ISTEN SZÓL HOZZÁNK! E HANG, hol halk, hol kemény, attól függően, hogy éppen  mint vétettünk mások - önmagunk ellen, vagy megnyugtató, amikor SZERINTE gondolkodtunk, cselekedtünk. Istentől csak olyan gondolatokat kapunk, melyek ÉPÍTENEK, BUZDÍTANAK és VÍGASZTALNAK. Amikor e három megnyilvánulásba be nem azonosítható gondolat foglalkoztat, akkor azt nem Isten sugallja, hanem a gonosz szellemvilág. Alig lenne problémája az embernek, illetve könnyedén oldhatná meg a leglehetetlenebb helyzeteket is, ha komolyan venné LELKIISMERETE SZAVÁT! ÉRDEMES HALLGATNI RÁ.


2218.
Kérdező: MIRE VALÓ A MÉDIUM?!

Jézus tudja problémáimat.

HANG: "Kedves Barátom!

Nagyon el vagy tájolva! Amíg csak a felszínen szemléled a szellemvilág életét, addig fogalmad sem lehet a mélységben rejlő csodákról!

Azért mondtam, hogy el vagy tájolva, mert Én nem vagyok felelőtlen! Soha nem adlak ki annak, akinek te nem adod ki magadat! Egy kivétel ugyan van: amikor nem tudod, hogy hogyan add ki magadat.

Ha hiszel abban, hogy közvetlenül tudok válaszolni neked olyan kérdésekre, amelyeket föl sem tettél, akkor el kell hinned azt is, hogy ezt közvetlenül is meg tudom tenni, tehát nincs szükség médiumra!

Ha viszont úgy gondolod, hogy szükség van rá, akkor csak arra vagyok hajlandó válaszolni, amit konkrét formában feltett kérdésben fogalmazol meg. Magamnak tartozom azzal, hogy ne adjalak ki médiumomnak sem, ha te erre nem vagy hajlandó!

Az igazi médium olyan, mint egy égő csipkebokor! Minden fellengzősséget félretéve, csak levett sarukkal lehet közeledni Hozzám! Abban a tudatban, hogy értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! Ez áll rád is, és áll médiumomra is! Kemény leckével tanítottam őt meg erre, és neked is erre hívom fel figyelmedet!

Evezz a mélyre!

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"


25/2496

(részlet)

...Mindaz, amit eddig mondottam, és ezután is mondani szándékozom a HANG-könyvek által, csak akkor és addig mondhatók Tőlem, Jézustól, származóknak, amíg legalább magjában szinkronban vannak az evangéliumaimmal, amelyekben mint mondottam, mindent átadtam nektek, ami az Atyától Részemről átadható számotokra (János 17;14).

Igaz, mondottam azt is, hogy még volna sok mondanivalóm, de most nem bírnátok elviselni, de ezeknek átadása is magjában megtörtént. Voltam annyira okos és bölcs, hogy ezt meg tudjam valósítani! A médiumom tehát nem csalhatatlan! Csak annyiban hiteles, amennyiben vállalja a lemérettetést az evangéliumaim mérlegén. Ennyit a HANG-könyvek médiumáról.


1654.

Kérdező: ÉLŐ-E A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL?

1. Valóban kapcsolatban állok Jézussal?

2. Ki a szellemi vezetőm?

3. Jézustól kapott meditációim hitelesek?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. A Velem való kapcsolatod nagyobb valóság, mint amit érzékszerveiddel valaha is megtapasztalhatnál. A hited, vagyis a szíved szeme kell hogy tiszta és nyitott legyen. A tisztaság nagyon fontos! "Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent!" (Máté 5;8) A nyitottsággal viszont nagyon kell vigyáznod! Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelynek mindig kéznél kell lenni ahhoz, hogy ne ki-, csupán felhasználni tudjanak az emberek!

2. Az igazi lelki mestered az az őrangyal, aki szívügyének tekinti azt, hogy segítségedre legyen. Ne adj nevet neki. Nevezd csak őrangyalnak. Ő azért a tiéd, mert szabadon adta magát a te szolgálatodra, és Isten után, a Szentháromság után ő az, akiből a leghatékonyabb szeretetenergia árad feléd! Ő égi édesanyáddal, Máriával is nagyon szoros kapcsolatban áll, s így elmélkedéseid rajtuk keresztül az Én áldásommal járják át egész lényedet.

3. Mindaddig termékeny és hiteles lesz minden meditációd, amíg nem azzal foglalod le magadat, hogy mennyire méltatlan vagy, hanem azzal, hogy Én, az Én Lelkem mennyire szeret, és él benned!

Legyen nagyon tudatos benned, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

427139_sorvalaszto.gif
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 21
Heti: 47
Havi: 464
Össz.: 95 227

Látogatottság növelés
Oldal: Szűz Mária üzenetei - Jelenések magyarázata és médiumítás
REMÉNY-HANG - © 2008 - 2019 - remenyhang.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »