REMÉNY-HANG

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János 3:16)

Kedves Olvasó, kit a „SORS" ide vezérelt!

Köszöntünk Téged!

Akár hívő vagy, akár nem, bízunk abban, hogy amit adni tudunk, az életedre nézve egy olyan pozitív irányt mutat, melynek segítségével az ÉLET ÉRTELMÉNEK VALÓDI, lényeges része mutatkozik meg.

E helyen, a MÁRIA JELENÉSEK TANÚIHOZ hasonlatosan, Mária szól a világhoz, kiválasztott és választott médiumok által. Már most láthatod, hogy két olyan kifejezést hallhatsz, melyeknek nem biztos, hogy tartalmáról azonosan gondolkodunk. Sok a félreértés és a téves gondolat azok körében is, akik hosszú idő óta foglalkoznak a HIT dolgaival.

E meg nem értésből eredően dúlnak világszerte a legkegyetlenebb vallásháborúk, és nemcsak a keresztény valláson kívül, hanem a magukat kereszténynek vallók által és között is. Ezt senki nem tagadhatja, s ennek egyik oka, ahogyan a HANG írja, hogy: a BIBLIÁBÓL MINDENT KI LEHET OLVASNI,  ÉS ANNAK AZ ELLENKEZŐJÉT IS.

E különbözőségek megvilágítására vállalkozott a Szűzanya, és kérte üzeneteinek lejegyzésére azokat a gyermekeit, akik ismerve a HANG tanításai által a különböző témák egyértelműbb értelmét, hogy vessék ezeket papírra az Ő irányítása alatt JÉZUSBAN.

Csak ízelítőül, a fent jelzett két szó jelentéséről: KIVÁLASZTOTT - jelen esetben médium - az, akit az ÉGIEK kiválasztanak egy bizonyos feladatra; és VÁLASZTOTT az, aki JÉZUST VÁLASZTOTTA. Amíg nem azonosan gondolkodunk egy azon dolog felől, addig csak elbeszélünk egymás mellett. Ezért oly fontos, hogy azonos nyelvezettel rendelkezzünk éspedig nemcsak a szóhasználat, hanem és főleg a tartalmak mélysége tekintetében. Ezt hivatott rendezni minden üzenet, mely közzétételre kerül ezen a helyen. 

A feladat elindítására 2009-ben szólított Mária. Medjugorjében 5 titok, ÖT KŐ kibontását bízta a látnokokra. E TITKOK mélységének további ismeretét és még HAT TITOK kegyelmi lejegyzését - így összesen TIZENEGY TITKOT - adta meg drága Anyánk tisztánlátásunkért. Ezek vázlata alább található. 

Mária, mint az ANYASZENTEGYHÁZ KIRÁLYNŐJE, VÉDNÖKE és SZOLGÁLÓJA, e feladatának beteljesítésére kereste az alkalmat, hogy EGYÉRTELMŰEN megmutathassa: MI SZENT FIA SZÁNDÉKA.

Őt a kereszten ránk bízta Jézus Krisztus, és bennünket Rá a hű tanítvány, János által. Urunk Jézus, MA is Máriát ajánlja a tétova embernek, Őt adja, mint az ALÁZAT, a TANULÉKONYSÁG, a TISZTASÁG példaképét! Mária ma is az a ZÖLDELLŐ ÁG számunkra, Aki átoltja az emberbe mindazt a GYÜMÖLCS kezdeményt, melynek ÉREDÉSE már tőlünk függ SZABADSÁGUNK birtokában. 

Amint említettük, ÉGI ANYÁNK Mária, azokat a tanítványokat szólította meg /E feladat felvállalására/, akik elsajátíthatták a HANG tanításait.

 

Krisztus, az EVANGÉLIUMOKBAN, némely tanítását csak MAGJÁBAN adhatta át /János 16; 12-15./, mivel szellemileg a tanítványok még nem lehettek elég felkészültek a befogadásukra. A HANG tanításaiban, már a mi korunk szellemi szintjéhez mérten vannak KIBONTVA az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET magvai.

 

A HANG, a HANG-nak a könyve. AZÉ a HANG-é, AKINEK SUGALMAZOTT GONDOLATISÁGA, minden tekintetben alátámasztható az evangéliumokban felismerhető JÉZUSI TANÍTÁSOKKAL: az IGÉVEL. Ebben kételkedni lehet, de megcáfolni nem. E tanítások nélkül nem születhettek volna meg az elkövetkező írások.

 

A HANG könyvek megtekinthetők a web-hang társoldalunkon.

Kívánjuk, hogy jelentsék számodra is ezen üzenetek, azt a semmi földi dolgokhoz nem fogható ÖRÖMÖT, BÉKÉT, MEGNYUGVÁST, melyet Jézus a Krisztus szeretne megadni minden őszintén kereső embernek.

Békességet hagyok néktek; az Én békességemet adom néktek: nem úgy adom Én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" /János 14, 27./

23_sorv.gif

Mária szól a Magyar Nemzethez

Drága Gyermekeim!

 

Újra megtérésre szólítalak fel titeket!

Üzeneteimet, amit a világ minden nyelvén üzenek, most már anyanyelveteken is hallhatjátok, MAGYARUL.

Mikor békességet hintek szívetekbe, jusson eszetekbe, hogy ez a BÉKE-IDŐ már nem sokáig tart a Földön. Ezért nyissátok ki szíveteket, és engedjétek be a szeretetnek legalább a legapróbb szikráját! Drága Gyermekeim! Mikor imáitokban keresitek a Mennyei ÖRÖK ATYÁT, gyújtsatok szívetekbe olyan gyertyát, mely utat mutat nekünk, hogy hozzátok mehessünk és együtt legyünk veletek.

Gyermekeim! A szívetek mindig legyen Fiam Jézus ajtaja, hogy befogadhassátok azt az ATYAI szeretetet, amit csak egy Isten adhat lelketek üdvösségére. Legyetek IMA-SZÍV HANGJA, bátorítsátok a félelemben élőket, hogy a bűn mind megbocsájtható, és kérjétek őértük Krisztust, hogy adjon nékik szabadulást, hisz ők is az Atya eltévelyedett gyermekei.

Köszönöm, hogy követtétek hívásom szavait!

Mária a MAGYAR NEMZETNEK

2007.10.04.

Médium: Farkaskdy-Kozma György
Kontroll: Szné Halász Judit

23_sorv.gif

Az üzenetek ismétlődésének okairól

Drága Gyermekeim!

Anyai HANGOM ismétlődésének oka: hogy ne felejtődjenek el a mai gondolataim holnapra sem.

Nagyon nehéz világ kezdődött el a sarkaitok nyomában. Ezen gondolataim felétek, megint csak figyelmeztetéseim, bár világotokban már ezek is kezdenek elhalványulni.

Imára és lélek őrzésre  hívlak, az Én Nagyboldog-napomon, ma is. Vigyázzátok egymás testvéri szívét és barátságát, ami igen nehéz még a saját gyülekezetetekben is. A mai napon megáldalak Fiam Jézus által titeket, NAGYBOLDOG ASSZONY SZÍVEMMEL.

Köszönöm, hogy rózsafüzérrel és imátok buzgóságával vártátok hívásomat.

Mária

2009.aug.15.

23_sorv.gif

szuzanya_-_medjugorje.jpg

A SZŰZANYA TOVÁBBI ÜZENETEI

 

Én, a Boldogságos Szűz, azt üzenem és kérem tőletek, hogy mindenkor béke legyen a szívetekben és közöttetek!  Ezt, csak Fiam, Jézus békéjéből meríthetitek, mert Ő a saját békéjét adja nektek. Hogyan kaphatjátok EZT meg? Imával, böjttel és cselekvő szeretettel. Fiam békéje mindazok számára adott és elérhető, akik az Ő ÚT-ját járják. Nem könnyű ez az út, keskeny is, göröngyös is, de megéri rálépni és végig menni rajta, mert ez az EGYETLEN ÚT, mely az ÖRÖK ÉLETRE VEZET.

 

Az üzenet írása közben Jézus Krisztus átvette a szót:

 

- Tartsatok bűnbánatot, olvassátok az Evangéliumot, és cselekedjétek meg AZT! Mondtam: aki csak egynek is inni vagy enni ad az Én nevemben, Velem teszi azt meg. Aki csak egyet is befogad az Én nevemben, Velem teszi azt meg.

Szüntelen imádkozzatok, azaz lelketeket Hozzám emelve éljétek a mindennapjaitokat! Vállalj Engem, tégy tanúbizonyságot, ne csak szavaiddal, hanem életeddel is!

Viseljétek el egymást szeretetben, hordozzátok egymás terheit, ne helyette, hanem vele!, „Bárányok legyetek, de birkák ne!" - ezt szintén sokszor hallottátok a HANG-könyvek médiumától is. Kérjétek a BÖLCSESSÉG LELKÉT mindenkor, hogy megtaníthasson benneteket, mit jelent: felhasználhatók legyetek, de sohasem kihasználhatók. Mert csak így segíthettek Atyám akarata szerint a rászorulón, segíthetitek elő lelki épülését, úgy a sajátotokét is. Legyetek egyértelműek, de irgalmasok és megértőek is egymással. Ne engedjétek elburjánzani az önsajnálatot és hisztériát magatokon, köreitekben.  Meg kell mutatni a jézusi utat, de nem dönthettek senki helyett! Tanácsot is csak akkor adjatok, ha kérik. Azonban nem várhatjátok el, hogy be is tartsák tanácsaitokat.  Már mondottam: elvárások és viszonzások /viszont-várás/ nélkül kell szeretnetek, nem-bántanotok, segítenetek, megbocsátanotok.

Ha megvalljátok bűneiteket, akkor - immár tisztán - próbáljátok nem elkövetni újra! Ha nem sikerül, kezdjétek elölről: Ismerd fel vétkedet, tiszta szívvel bánd meg, tedd le Elém és próbáld újra. Az Én Atyám irgalmas, megbocsátó Isten, ha tiszta szívvel bánod tetted, megbocsát és bűnöd is javadra fordítja. Tudja, hogy emberből vagy, s időnként visszaesőként jössz újra Elénk. Csak gyere bátran, indulj el, egyszer majdcsak sikerül, ha VELEM JÁRSZ!   Én magam is, hányszor estem el a kereszttel, Nekem is segítségre volt szükségem, hogy végig tudjam vinni. Ezt is vegyétek követendőnek! Elgyengülhetsz, ezért fogadd el a segítséget, Én soha nem hagylak magadra, aztán EGYÜTT lépjünk tovább! Ha nem fogod meg feléd nyújtott kezem, akkor ne csodálkozz, hogy nincs erőd továbbmenni.

MEGÁLDUNK, VESS KERESZTET!

- Hála és dicsőség! Ámen.

 

2009. júl.27.  19.11

Üzenethordozó: Deák Éva Mária
Kontroll: Szné Halász Judit

23_sorv.gif

Az utolsó idők

Készüljetek föl az utolsó napokra, legyetek mindig kész!  /Máté 24:2-51./

Virrasszatok, legyetek éberek! Alakítsátok át gondolkodásotokat az Én Fiam tanítása szerint! Mert elmondotta, hogy az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Nincs sok választási lehetőségetek, csak kettő!  Add tovább leányom: radikális döntést kell hoznia mindenkinek, hogy Fiamat, Jézus követi, vagy a Sátánt. Nincs más út! Langyosság, középút nincsen!

Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot, hol csak lehet! Tegyetek tanítvánnyá minden népet!  Ne kötöződjetek meg semmivel és senkivel! A testvérnek fogjátok meg a kezét, együtt erősebbek vagytok. A keresőnek segítsétek meghozni döntését, ha nem Jézust választja, úgy békével bocsássátok útjára. Mindemellett senkit ne ítéljetek el, azt sem, aki nem Jézust választja! Imádkozzatok inkább érte. És ne feledjétek Fiam szavait: „a langyosakat kiköpöm a számból".

- Menj békével!

- Köszönet és hála drága mennyei Édesanyám!

 

2009. aug. 1. 21:02

Üzenethordozó: Deák Éva Mária
Kontroll: Szné Halász Judit

23_sorv.gif

Emeljétek föl szíveteket, imádkozzatok minden percben azokért, akik még nem találták meg Szent Fiam békéjét lelkükben. Ti magatoknak is ezt kérjétek! Csak a békességes szívűek tudják kiárasztani azt a szeretetet, melytől jobbá lesz, és megtisztulhat a Föld. Szükség van lelketek magas szintű rezgésére, hogy egy hullámhosszon legyetek Szent Fiammal, Jézussal. Figyeljetek egymásra, hordozzátok egymást imában, miként Én is hordozlak titeket.

Ne bántsátok egymást! Legyen irgalom szívetekben! Engedjétek el ti is a bántásokat, ne sértődjetek meg, ne bántsatok vissza! Inkább arra használjátok az ilyen TÜKRÖT /ha néha torz is/, hogy nagyobb önismeretre jussatok; hogy megvizsgáljátok: ebből mennyi az igaz. Ha belátjátok hibáitokat, akkor máris a gyógyulás útjára léptetek. S bár az út keskeny, mégis megéri megtenni, s aki Jézussal járja azt, nem is olyan nehéz, s feltétlenül eljut a célba. Csak kövessétek az Ő tanításait, s Vele kézen fogva már nincs lehetetlen: „Az Én igám édes, az Én terhem könnyű."

Nagyon jellemez benneteket az is, hogyan tudtok összefogni egy-egy rászoruló családért, s azokért is, akik az ő megsegítésük feladatát hordozzák. Ajánlom nektek a HANG idetartozó leveleit, hisz Fiam így tud ellátni benneteket gyakorlati, mindennapi életre vonatkozó tanácsokkal e szomorú világban.

Ne keményítsétek meg szívetek, legyetek irgalmasak, miként Atyátok is irgalmas! Ha a tükör szerepét vállaljátok a testvéretekkel vagy bárkivel kapcsolatban, akkor is gyakoroljátok az irgalmat: ne bántsatok: építsétek, buzdítsátok, vigasztaljátok egymást. Szavaitok legyenek tökéletesek, hisz a negatív kritikával, ítélkezésekkel, szemrehányásokkal csak erősítitek a rosszat. A JÓT ERŐSÍTSÉTEK, fogadjátok el, ezzel teremtve a nagyobb békét, a még jobbat. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, de ügyeljetek arra, hogy ne többet, s ne is kevesebbet! Ha többet tesztek, mint amennyi szükséges, akkor felebarátotok nem tud kellően haladni, mert kiveszitek őt az Élet iskolájából. Ha kevesebbet tesztek, mulasztással vétkeztek. Mindehhez mindennap kérjétek a Bölcsesség Lelkét: megkapjátok, ha kéritek.

Gyakoroljátok a közös ima erejét, hogy megtapasztalhassátok mindenek feletti erejét.

- Menj békével, add tovább az üzenetemet! Megáldalak, vess keresztet.

- Dicsőség és hála. Ámen.

 

2009. aug. 12. 19.25-20.40

Üzenethordozó: Deák Éva Mária
Kontroll: Szné Halász Judit

23_sorv.gif

Nyissatok kaput!

Drága Gyermekeim!                                                     

Keressétek azt az utat, miben a békesség és szeretet lakozik. Keressétek Krisztus EGYHÁZÁT, és ott benn nyissátok meg beteg szíveteket, mi tele van olyan gondokkal, szeretetlenséggel, mivel nap, mint nap küzdötök. Mert ha a bűnbánatnak erejét gyakoroljátok, akkor nyitjátok meg Fiamnak az ajtót, és akkor megláthatjátok önmagatokban azt az égi lángot, amit kerestek.

Imádkozzatok szüntelen, hogy kísértésbe ne essetek,- óvjátok magatokban a Mennyei Atya szeretetét, hisz szívét jött adni, hogy merjetek Hozzá megtérni. Kérjétek az angyalokat és szenteket, hogy a földi életetekbe könnyebb legyen a vezeklés, a fájdalom, a betegség viselése.

Én, égi és földi Égi Anyátok, mellettetek vagyok, hogy segítsek, de már nem sokáig lehetek jelenésekben veletek. Ezek az órák értetek vannak, hogy segítse, erősítse bennetek az Isten felé vezető akaratot, hogy még magabiztosabbak legyetek önmagatokra nézve, hisz Fiam Jézus ott van bennetek az evangélium által, s ha ebben hisztek,- magatokban hisztek. Ezért legyetek minden nap reggeli hála arra az életre, mit felemeltetett benned az Úr hisz SZENTLÉLEK ADOMÁNYÁVAL LETTETEK ÉGI GYERMEKEI!  

Köszönöm, hogy követtétek hívásomat

Mária

2007.10.22.

Médium: Farkasdy-Kozma György
Kontroll: Szné Halász Judit

23_sorv.gif

A TIZENEGY TITOK

 1. Jelenések magyarázata:  „Tegyétek amit mond!" és a médiumítás fogalma
 2. Evangéliumok és HANG: megváltás - engesztelés - fogalma és feltétele
 3. Bűn, bűnbánat
 4. Gyónás és gyóntatás
 5. Ima - böjt /helyessége, fajtái és kegyelmi hatása: általuk minden probléma megoldható/
 6. Kiengesztelődés /megbocsájtás Istennek, embernek, önmagunknak/
 7. Kiegyenlítődés /a tartozás, a számla kiegyenlítése: „Szeretetet Igazságban, Igazságot szeretetben"
 8. Mise, prédikáció / "Tegyétek amit mondanak, de tetteiket ne kövessétek"/
 9. Eucharisztia
 10. Felhívások, figyelmeztetések - Lourdes, Fatima, Medjugorje - Garabandal:
 11. Jelek magyarázata: végidők: GARABANDAL

 

"...Mert néktek adatott tudni Isten országának titkait" /Máté ev. 13,11./

23_sorv.gif

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 22
Heti: 122
Havi: 122
Össz.: 106 682

Látogatottság növelés
Oldal: Főoldal
REMÉNY-HANG - © 2008 - 2020 - remenyhang.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »